FR | NL

Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene voorwaarden voor dienstverlening in verzekeringsbemiddeling
Onze dienstverlening
De activiteit van ons kantoor bestaat in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Voor deze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangt ons kantoor een vergoeding. Alle informatie hierover vindt u op onze website.

Gedragsregels
Ons kantoor is verplicht de 'AssurMiFID'-gedragsregels na te leven zoals bepaald in de Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en houdende diverse bepalingen, het koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
De informatie over de manier waarop ons kantoor deze gedragsregels invult (meer bepaald het beleid van ons kantoor inzake belangenconflicten) vindt u op onze website.

Informatie via de website van ons kantoor
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen maakt ons kantoor gebruik van zijn website om zijn klanten bepaalde informatie mee te delen.
Het gebruik van een website om een klant te informeren wordt geacht aangepast te zijn in de context waarin de zaken worden gedaan, indien wordt bewezen dat de klant geregeld gebruik maakt van het internet. De levering, door de klant, van een e-mailadres als communicatiemiddel voor het verrichten van zijn zaken met ons kantoor, vormt een bewijs voor dit geregelde gebruik.

Correcte en volledige informatie
De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die u ons bezorgt.
Het is daarom belangrijk dat u ons kantoor correcte en volledige informatie bezorgt, zowel voor de afsluiting van een verzekeringsovereenkomst als tijdens de duur van dat contract. Ons kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties die zouden kunnen volgen uit het feit dat u ons onjuiste of onvolledige informatie zou hebben geleverd.
In het raam van onze dienstverlening zult u van ons kantoor diverse documenten ontvangen.
Het is aan u om deze aandachtig te lezen. Ons kantoor is altijd graag bereid extra uitleg of toelichting te geven.
In elk geval is het aan u om na te gaan of de voorgelegde documenten overeenstemmen met uw wensen en behoeften.
Gelieve dus altijd na te gaan of documenten die u van ons ontvangt, overeenstemmen met de werkelijkheid, en ons elke onregelmatigheid te signaleren.

Behandeling van klachten
Ons kantoor stelt zich tot doel zijn klanten tevreden te stellen. Ons kantoor staat voor u klaar bij elk probleem of elke vraag. Heeft u een klacht met betrekking tot onze dienstverlening waarbij wij onderling niet tot een vergelijk zijn kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst Verzekeringen met zetel de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - Tel. 02/547.58.71 - Fax 02/547.59.75 -  info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Elke partij, zowel ons kantoor als u, onze klant, verbindt zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie over de andere partij, die ze in het raam van deze samenwerking zou kunnen vernemen, over te maken aan derden. Uitzonderingen op deze regel zijn informatie die aan derden moet worden meegedeeld met het oog op de goede uitvoering van de overeenkomst (bijv. verzekeraar, herverzekeraar, expert enz.) en de wettelijk opgelegde informatieplicht.

Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme
Met als doel mee te werken aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, en in toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verbindt u zich tot het beantwoorden van de vragen die ons kantoor u moet stellen in deze context en om op eenvoudig verzoek de vereiste documenten te bezorgen.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.