FR | NL

GEBOUW Het gaat hier om het verzekeren van het gebouw waarin u verblijft tegen risico's zoals brand en waterschade. Het is ook mogelijk de machines en de computerapparatuur in te dekken tegen deze risico's.

VOERTUIGEN
In België is Burgerlijke Aansprakelijkheid een verplichte autoverzekering. U kunt uw voertuig echter ook dekken tegen brand, diefstal, materiële schade, en u kunt u ook verzekeren om bijstand te krijgen bij pech of ongeval.

BA EXPLOITATIE
Als zelfstandige of bedrijfsleider kunt u uw extracontractuele aansprakelijkheid en die van uw personeel dekken in het geval van lichamelijke of materiële schade.

ONGEVAL 24/24
Hiermee geniet u een vervangingsinkomen als u het slachtoffer bent van een ongeval, om het even of dit ongeval plaatsvindt in de privé- of in de beroepssfeer.

ARBEIDSONGEVAL
Wettelijk verplichte verzekering tegen de risico's van een ongeval op de werkplek of in het woon-werkverkeer, als u arbeiders- of bediendepersoneel in dienst heeft.

GROEPSVERZEKERING
Extralegaal voordeel, aangeboden aan uw personeelsleden, waarmee ze een pensioenkapitaal kunnen opbouwen maar ook operationele waarborgen zoals de dekking van ongevallen waarvan ze het slachtoffer zouden zijn in hun privésfeer. De gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING
Als bedrijfsleider kunt u de verzekeringspremies storten waarmee u uzelf een pensioenkapitaal kunt uitkeren. Deze premies zijn voor uw onderneming aftrekbaar als beroepskosten.

EXPLOITATIEVERLIEZEN
Deze dekking voorziet in een financiële vergoeding na een gedwongen onderbreking van uw activiteiten, bijvoorbeeld als gevolg van een schadegeval zoals een brand.

RECHTSBIJSTAND  
Als slachtoffer van administratieve, sociale en andere problemen kunt u een beroep doen op de diensten van een advocaat en deze kosten afwentelen op de verzekeringsmaatschappij.

BA BESTUURDER
Hiermee verzekert u uw verdediging voor een rechtbank als uw strafrechtelijke aansprakelijkheid in het geding komt in het raam van het beheer van uw onderneming.

BA OBJECTIEF
Als uitbater van een handelszaak bent u in bepaalde omstandigheden wettelijk verplicht om de voor het publiek toegankelijke oppervlakte te verzekeren tegen brand en ontploffingsgevaar.

BA ORGANISATOR
Dit contract dekt u in het raam van de organisatie van een evenement voor alle materiële of lichamelijke schade waarvoor u aansprakelijk gesteld zou worden.

PROFESSIONELE BA
Dekking van de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de zelfstandige, zijn bedrijf en/of zijn personeel in het raam van zijn beroepsactiviteiten.

GEWAARBORGD INKOMEN
Als zelfstandige of als bedrijfsleider garandeert u uzelf een vervangingsinkomen in het geval van ongeval of ziekte.

ALLE RISICO'S
Wat heeft u voorzien in het geval van brand, diefstal of andere gevaren waaraan uw computers, apparaten en machines blootgesteld worden?

REIZEN
Tijdens een zakenreis wordt u het slachtoffer van een ongeval. Welke oplossingen heeft u voorzien met het oog op uw verzorging ter plaatse? Voor uw repatriëring? Voor de repatriëring van uw voertuig?