FR | NL

Algemene informatie
In overeenstemming met de wet van 30 juli 2013 en haar koninklijke besluiten deelt ons kantoor u de volgende informatie mee:


I. INFORMATIE OVER ONS KANTOOR
1. AC Insurance
2. Ondernemingsnummer: : 0427.531.062
3. Ons kantoor is ingeschreven onder het nummer 24.808 A in de categorie 'verzekeringsmakelaars' van het register der verzekeringsbemiddelaars, gehouden door de FSMA, waarvan de zetel zich bevindt op de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. U kunt de website FSMA consulteren.  
4. De te gebruiken communicatiemiddelen tussen kantoor en klant, in voorkomend geval ook voor wat betreft de onderschrijving van verzekeringscontracten, zijn telefoon, e-mail en fax.
5. De werktaal van ons kantoor is het Frans. Ons kantoor kan u in de mate van het mogelijke ook te woord staan in het Nederlands en het Engels.
6. Buitengerechtelijke klachtenregeling: Ons kantoor doet al het mogelijke om u tegemoet te komen. Wij staan tot uw dienst voor vragen en problemen. Heeft u een klacht met betrekking tot onze dienstverlening, waarbij wij onderling niet tot een vergelijk zijn kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst Verzekeringen met zetel de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - Tel. 02/547.58.71 - Fax 02/547.59.75 -  info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

Algemene voorwaarden voor diensten van verzekeringsbemiddeling
Conform de wetgeving heeft ons kantoor een beleid inzake beheer van belangenconflicten uitgewerkt. Op verzoek kunnen wij u meer informatie bezorgen over dit beleid. Deze informatie wordt u bezorgd op een duurzame drager. 
Ons kantoor ontvangt een vergoeding voor de diensten van verzekeringsbemiddeling die wij verlenen. Daarnaast kan ons kantoor een vergoeding ontvangen die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij, of voor bijkomende taken die ons kantoor voor haar rekening uitvoert. Voor meer informatie kunt u de klantruimte van onze website raadplegen of contact opnemen met ons kantoor.

II. INFORMATIE OVER DE SOORTEN DIENSTEN EN OVEREENKOMSTEN DIE ONS KANTOOR KAN AANBIEDEN 
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. werkzaamheden die bestaan uit het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Ons kantoor is actief in de volgende takken:
Lijst van de takken:
1. Ongevallen – 2. Ziekte – 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel – 6. Casco zee- en binnenschepen – 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen – 8. Brand en natuurevenementen – 9. Andere schade aan goederen – 10. BA motorrijtuigen – 12. BA zee- en binnenschepen – 13. Algemene BA – 14. Krediet – 15. Borgtocht – 16. Diverse geldelijke verliezen – 17. Rechtsbijstand – 18. Hulpverlening – 21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen – 22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen – 23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen – 26. Kapitalisatieverrichtingen – 29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lidstaat en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht en beheerd.
U vindt op deze pagina de voorwaarden en bijbehorende dekkingen voor de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt.
Informatie met betrekking tot de beschrijving van de aard en de risico's die verbonden zijn met spaar- en beleggingsverzekeringen, is beschikbaar op de financiële infofiches levensverzekering en door te klikken op de volgende links: tak 21-  tak 23

Beleid met betrekking tot belangenconflicten
1. ALGEMEEN KADER

Ons kantoor heeft als eerste prioriteit de wil om eerlijk, billijk en professioneel te handelen om de belangen van zijn klanten op de best mogelijke manier te dienen.
In die context heeft ons kantoor – conform de wetgeving – gepaste maatregelen getroffen om belangenconflicten die zich zouden voordoen in het raam van zijn activiteiten, te identificeren, te voorkomen en te beheren.
Rekening houdend met wat voorafgaat en met de kenmerken van onze activiteiten, heeft ons kantoor een beleid opgesteld aangaande belangenconflicten. Het volgende document is een samenvatting hiervan. Op verzoek kunnen wij u aanvullende informatie bezorgen op een duurzame drager.


2. IDENTIFICATIE VAN POTENTIËLE BELANGENCONFLICTEN
Belangenconflicten kunnen optreden tussen:
- ons kantoor (met inbegrip van elke verbonden persoon zoals bestuurders, beheerders, directie, bedienden betrokken bij de prestaties van verzekeringsbemiddeling en subagenten – hierna 'de verbonden personen') en de klanten,
- de klanten onderling. 

Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor hebben wij de mogelijke gevallen van belangenconflicten geïdentificeerd. Enkele voorbeelden:
- Gevallen waarbij, ten koste van de klant, een financieel voordeel gerealiseerd of een financieel nadeel vermeden kan worden,
- Ons kantoor heeft belang bij het resultaat van een bemiddelingsdienst in verzekeringen of bij een transactie die afwijkt van het belang van de klant,
- Ons kantoor wordt aangespoord, om financiële of andere redenen, om de belangen van een andere klant of groep klanten voorrang te geven op de belangen van de betrokken klant,
- Ons kantoor beoefent dezelfde professionele activiteit als de klant,
- Ons kantoor ontvangt van een andere persoon dan de klant een voordeel met betrekking tot de dienst ter verzekeringsbemiddeling die aan de klant wordt geleverd, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan de commissie of kosten die gebruikelijk zijn voor deze dienst.

3. BELEID TER VOORKOMING EN BEHEERSING VAN BELANGENCONFLICTEN
Ons kantoor heeft een reeks maatregelen getroffen voor het beheer van belangenconflicten die zich zouden kunnen voordoen:
- de naleving door het personeel en door iedere andere persoon die met het kantoor verbonden is, van een interne instructienota met de na te leven principes en maatregelen in het raam van het beheer van de belangenconflicten,
- een aangepast remuneratiebeleid voor het personeel en elke andere persoon die met het kantoor verbonden is,
- een beleid inzake geschenken en andere voordelen,
- organisatorische maatregelen die de vertrouwelijke aard van de door de klant meegedeelde gegevens waarborgen,
- organisatorische maatregelen inzake afgescheiden beheer wanneer dat noodzakelijk blijkt,
- een beleid inzake advies en arbitrage,
- een beleid dat stipuleert dat ons kantoor zich het recht voorbehoudt om, indien een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, het verzoek van de betrokken klant af te wijzen met het doel zijn belangen te beschermen.


4. INFORMATIE AAN DE KLANT
Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico dat de belangen van de klant worden geschaad, zal worden voorkomen, zal ons kantoor de klant schriftelijk of op iedere andere duurzame drager informeren over de algemene aard en/of de bron van deze belangenconflicten alvorens voor zijn rekening zaken te doen. De klant bepaalt uiteindelijk welk gevolg er wordt gegeven aan de situatie die aan de basis ligt van het belangenconflict.
Indien een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt ons kantoor zich het recht voor om de vraag van de klant in kwestie te weigeren, uitsluitend met het oog op de bescherming van zijn belangen.


5. OPVOLGING VAN HET BELEID INZAKE HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN
Overeenkomstig de voorschriften zal ons kantoor een register bijhouden en regelmatig bijwerken van belangenconflicten die zich voordoen en die een wezenlijk risico inhouden dat de belangen van een of meerdere klanten worden geschaad. De vermelding van belangenconflicten in het register kan aanleiding geven tot bijwerking van de lijst van mogelijke belangenconflicten en vice versa.
Als dat nodig zou blijken, zal ons kantoor zijn beleid inzake het beheer van belangenconflicten actualiseren/aanpassen.
De personen die verbonden zijn met ons kantoor, zijn verplicht om de interne instructies met betrekking tot het beleid inzake belangenconflicten na te leven.

Kantoor Uytters bezit de kantoren Assurances Patrick Laheyne (RPM 0443.453.910  -  FSMA N°013.281 A) en Duyzings Assur (RPM 0446.223.160 - FSMA N°011.525 A)

Onze algemene voorwaarden voor verlening van diensten ter verzekeringsbemiddeling
Cf. pagina Algemene Verkoopsvoorwaarden


Disclaimer en privésfeer            
Deze website behoort toe aan Bureau Uytters SPRL.
De informatie en diensten die op deze website worden vermeld, kunnen in sommige gevallen achterhaald geraken en niet meer overeenstemmen met de actuele gegevens. De links die doorsturen naar andere websites hebben als enige doel u te informeren. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Hieruit volgt dat de vermelde prijzen of kenmerken louter informatief zijn, zonder enige verbintenis. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot beslissingen of handelingen die de gebruiker zou nemen of verrichten op basis van deze geleverde informatie of gegevens, of voor enigerlei directe of indirecte schade die hij zou lijden na bezoek of raadpleging van deze site.
Elke gedeeltelijke of volledige reproductie en/of hergebruik van deze website is verboden, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord van onze kant.
Indien de gebruiker persoonlijke informatie zou invoeren, wordt deze verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft recht op inzage in de informatie die u aangaat, om deze te wijzigen of te schrappen zoals de wet bepaalt. U kunt op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, u verzetten tegen het gebruik van uw contactgegevens in het raam van direct-marketingcampagnes. Om dit recht uit te oefenen hoeft u dit slechts via e-mail te melden aan het contactadres van deze website.

Onder 'intern beheer' wordt verstaan de klantenadministratie, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturering, de diensten, de opvolging van de solvabiliteit evenals de marketing en de gepersonaliseerde reclame. Bij gebruik van uw contactgegevens (bijv. uw e-mailadres) voor direct-marketingcampagnes heeft u op elk moment het recht om u, kosteloos en zonder uitleg, te verzetten tegen het gebruik van uw contactgegevens. Het vrijwillige onlineplaatsen van uw persoonlijke gegevens gebeurt op eigen risico.